Zoznam knižníc akademického typu, kde by malo byť možné študovať študentské práce

 • Akademická knižnica Vysokej školy výtvarných umení,Bratislava

 • Akademická knižnica Hudobnej a umeleckej akadémie Jána Albrechta - Banská Štiavnica, s. r. o. - odborná vysoká škola,Banská Štiavnica

 • Akademická knižnica Materiálovotechnologickej fakulty STU,Trnava

 • Akademická knižnica Pedagogickej fakulty UK,Bratislava

 • Akademická knižnica Univerzity Komenského v Bratislave,Bratislava

 • Akademická knižnica Ústavu sociálnych vied a zdravotníctva bl. P. P. Gojdiča v Prešove,Prešov

 • Akademická knižnica VŠ ekonómie a manažmentu verejnej správy,Bratislava

 • Akademická knižnica Vysokej školy bezpečnostného manažérstva,Košice

 • Akademická knižnica Vysokej školy Danubius,Sládkovi?ovo

 • Bratislavská medzinárodná škola liberárnych štúdií,Bratislava

 • Fakultá knižnica Právnickej fakulty Trnavskej univerzity,Trnava

 • Fakultá knižnica Teologickej fakulty Trnavskej univerzity,Bratislava

 • Fakultná knižnica Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK,Bratislava

 • Fakultná knižnica Matematicko-fyzikálnej fakulty UK,Bratislava

 • Katolická univerzita, Univerzitná knižnica,Ružomberok

 • Knižnica a informačné centrum Stavebnej fakulty STU,Bratislava

 • Knižnica a študijno-informačné stredisko Jesseniovej lek.fakulty UK,Martin

 • Knižnica Akadémie Policajného zboru v Bratislave,Bratislava

 • Knižnica Akadémie umení v Banskej Bystrici,Banská Bystrica

 • Knižnica Bratislavskej vysokej školy práva,Bratislava

 • Knižnica DTI v Dubnici nad Váhom,Dubnica nad Váhom

 • Knižnica Fakulty architektúry STU,Bratislava

 • Knižnica Fakulty elektrotechniky a informatiky STU,Bratislava

 • Knižnica Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave,Bratislava

 • Knižnica Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK,Bratislava

 • Knižnica Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského,Bratislava

 • Knižnica Matematického ústavu SAV,Bratislava

 • Knižnica Právnickej fakulty Univerzity Komenského,Bratislava

 • Knižnica Rímsko-katatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK,Bratislava

 • Knižnica Strojníckej fakulty STU,Bratislava

 • Knižnica Teologického inštitútu,Košice

 • Knižnica VŠMP ISM Slovakia v Prešove,Prešov

 • Knižnica Vysokej školy manažmentu v Trenčíne,Trenčín

 • Knižnica vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety,Bratislava

 • Slovenská chemická knižnica,Bratislava

 • Slovenská ekonomická knižnica, Ekonomická univerzita v Bratislave,Bratislava

 • Slovenská informatická knižnica,Bratislava

 • Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri Technickej univerzite,Zvolen

 • Slovenská poľnohospodárska knižnica pri Slov. poľnohosp.univerzite,Nitra

 • Stredoeurópska vysoká škola v Skalici Akademická knižnica,Skalica

 • Študijná a vedecká knižnica Fakulty špeciálneho inžinierstva ŽU,Žilina

 • UK v Bratislave, Lekárska fakulta, Akademická knižnica,Bratislava

 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzitná knižnica,Košice

 • Univerzitná knižnica,Trnava

 • Univerzitná knižnica,Bratislava 37

 • Univerzitná knižnica,Bratislava 37

 • Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity v Prešove,Prešov

 • Univerzitná knižnica Technickej univerzity,Košice

 • Univerzitná knižnica Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne,Trenčín

 • Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity v Trnave,Trnava

 • Univerzitná knižnica UJS Komárno,Komárno

 • Univerzitná knižnica Univerzity Konštantína Filozofa,Nitra

 • Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela,Banská Bystrica

 • Univerzitná knižnica Univerzity sv. Cyrila a Metoda,Trnava

 • Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity,Žilina

 • Ústav vedeckých informácií a knižnica,Košice

 • Ústredná knižnica Farmaceutickej fakulty ,Bratislava

 • Ústredná knižnica Filozofickej fakulty UK,Bratislava 16

 • Ústredná knižnica Prírodovedeckej fakulty UK,Bratislava 4

 • Vedecká knižnica Vojenskej akadémie,Liptovský Mikuláš

 • Vedeckoinformačné oddelenie Vojenskej akadémie gen.M.R.Štefánika,Košice

 • Vedeckoinformačné stredisko Akadémie PZ,Bratislava

 • Vojenská osvetová knižnica VLA gen. M. R. Štefánika,Košice